درباره ی ما

برای مامان باباها چی بهتر از خوشحال کردن بچه هاشون و خنده از ته دلشون ؟

تلاش کردم و خواستم که بشه. چیزی رو که لایق بچه‌های همه‌مون بود، تا جایی که بین دنیای بچه‌های ما و بقیه بچه‌های دنیا فرقی نباشه!

با بهترین کیفیت موجود کنم